منصوره کریم اللهی

دانشیار گروه پرستاری

اطلاعات تماس پست الکترونیک: m.karimollahi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل